Regulamin konkursu IIBA

Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:

Pytania do firm

 

§1 [Organizator] 

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest Hanna Gruzdowska prowadząca działalność pod nazwą analiza IT Hanna Gruzdowska, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 9571006377, REGON: REGON: 381828962; zwana dalej: „Organizatorem”).

§2 [Uczestnicy Konkursu] 

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:
  1. stały dostęp do Internetu, urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.), 
  1. standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  1. obsługiwany przez siebie adres e-mail.

 • Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§3 [Zasady Konkursu] 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].
  1. zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
  1. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
  1. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].
 3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 4. Konkurs trwa od 20.10.2023 r. godz. 09.00 do 21.09.2023 r. do godziny 09:00.
 5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.analizait.pl/konkurs („strona www”).
 7. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czego chciał(a)byś dowiedzieć się z badania firm o analizie i analitykach?” – opisanie jej swoimi słowami i wpisanie jej w formularzu dbając o nienaruszanie praw osób trzecich.
 8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania opisując różne historie. 
 9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.
 10.  Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 11.  W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 12.  Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.
 13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

§4 [Nagrody] 

 1. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwyciezców.
 2. Organizator wybierze 1 najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: bon o wartości 1000 zł brutto, który należy wykorzystać w sklepie analizait.pl/edu na wybrany przez siebie kurs on-line.
 4. Wyniki konkursu (imię i nazwisko lub pseudonim) zwycięzców zostaną opublikowane na stronie Organizatora w terminie 1 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzca otrzyma indywidualną wiadomość o wygranej na adres e-mail w terminie 1 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
 8. W celu wysyłki nagrody Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail.
 9. Nagrody dostarczane są przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mail niezbędny do komunikacji.
 10.  Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.

Uwaga: W przypadku powstania obowiązku podatkowego od wartości nagród przekraczających 200 zł należy pobrać zryczałtowany podatek (10%) od wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Uczestnik będzie zobowiązany do wpłaty 10% wartości nagrody przez wydaniem nagrody, a Organizator do uregulowania zobowiązania podatkowego na rzecz Urzędu Skarbowego.  W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z właściwym US, gdyż interpretacje podatkowe niektórych US mogą obejmować podatkiem także nagrody o wartości mniejszej niż 200 zł.

§5 [Reklamacje]

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres mailowy kontakt@analizait.pl.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

§6 [Prawa autorskie]

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego odpowiedź konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.
 3. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być praca konkursowa złożona przez niego w celu udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia.

§7 [Dane osobowe. RODO] 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko lub pseudonim, e-mail. 
 5. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail podany w celu dostarczenia nagrody.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
 7. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 10.  Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 11.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 12.  Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 13.  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
 14.  W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

§8 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.analizait.pl/konkurs.
 2. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Shopping Cart