PAM Summit 2014 – relacja analitycznie subiektywna

English version

I po PAM Summit – największym znanym mi wydarzeniu łączącym zainteresowanych analizą biznesową i zarządzaniem projektami w Polsce, ale sięgającym daleko poza jej granice.
Zachęcona dobrym wrażeniem ostatniego (i zarazem pierwszego w historii) PAM Summit 2013, wiedziałam, że muszę tam być. Rozwój, czerpanie inspiracji są zadaniami ważnymi i niestety niepilnymi, dlatego w ferworze codziennych spraw, goniących terminów warto planować je z nadzwyczajną starannością.
Znów w Krakowskiej Starej Zajezdni scena zaludniła się specjalistami z przeróżnych krajów – Polski, Holandii, Luksemburga, Włoch, UK i USA. Moją analityczną ciekawość budzili w szczególności Darryl Booker, Adrian Reed, Mark Smalley i Paul Turner. Darryl Booker był mi znany z listy trenerów MTDC. Adrian Reed został wybrany na głównego mówcę ze ścieżki analizy biznesowej. Nastąpiło odliczanie do dnia konferencji.

Mocne otwarcie PAM Summit 2014 zapewniło wystąpienie Sandera van Hoogendorna, który przyleciał z Holandii w błękitnym kapeluszu. Nie tylko ujął słuchaczy swoją prezentacją (Breaking Bad. Seven successful habits of successful Agile Project Manager). Kolejnego dnia na warsztatach (Structuring requirements in agile projects with user stories and smart use cases) zgromadził największą liczbę uczestników. Musiałam wspinać się na palce by dostrzec go pośrodku tłumu, jaki zgromadził.
Mark Smalley opowiadał o zamykaniu koła wartości analityka (Closing the BA Value Circle). Tym większa wartość tej roli w projekcie, im wcześniej jest angażowany i im później kończy, czyli im większy ma wpływ na kształtowanie rozwiązania dla biznesu i jego walidację pod kątem stawianych przed nim celów.
Paul Turner przygotował temat niezwykle ciekawy – ocena dojrzałości analizy biznesowej w organizacji (Assesing the maturity of the BA function). Któż nie chciałby wiedzieć, jak sobie radzi z wykonywaniem analizy? Paul opracowywał i walidował przez 3 lata podejście do oceny dojrzałości analizy. Oczywiście nie obyło się bez odwołania do modelu dojrzałości organizacji CMMI i innych uznanych już standardów. Dzięki metodzie oceny firma dowiaduje się na jakim poziomie znajduje się obecnie i, co ważniejsze, otrzymuje praktyczne wskazówki nt wspinania się w górę po schodach dojrzałości. W walidacji podejścia brała udział organizacja, która 2 lata temu została oceniona na poziomie 1 (nieco wyżej, ok. 1,5, o ile pamiętam). Wyznaczyła sobie za cel poprawę analizy w organizacji do poziomu 2,5. Po 2 latach osiągnęła poziom 3. Paul zainteresował także swoją książką – 72 techniki analizy biznesowej. W opracowaniu jest kolejne wydanie zawierające ponad 90 technik.
Książka Paula: http://www.amazon.co.uk/Business-Analysis-Techniques-Essential-Success-ebook/dp/B004CYEPTC
Blog Paula: http://www.assistkd.com/knowledge-hub/the-business-alchemist-blog/
Adrian Reed, keynote speaker, zdobył moje największe zainteresowanie, jeszcze, zanim wypowiedział pierwsze słowo. Zapowiadająca go Agnieszka Gasperini powiedziała, że słyszała, że szaleje on na punkcie analizy biznesowej. Adrian uśmiechnął się szeroko i widać było, że to zajęcie jest dla niego źródłem wielkiej satysfakcji. Prezentacja wciągała od pierwszej chwili świetnie zbudowaną historią o białych królikach i króliczych dziurach. Białe króliki to ci, którzy karzą robić, zanim wiadomo czy to ma sens (just do it!). Adrian pokazał jak w kilku prostych krokach zweryfikować, czy rozwiązanie ma sens dla biznesu, czy przyniesie korzyści. Na koniec doczekałam się najbardziej praktycznej rady całej konferencji podanej ponownie w zabawnej, trafnej formie skradającego się zamaskowanego kieszonkowca. Jeśli trafiłeś do króliczej dziury i nie dają ci czasu na weryfikację celów, zrób ją po kryjomu 😀 Adrian mówił o budowaniu zaufania do zawodu analityka, które ma miejsce właśnie wtedy, kiedy okazujemy się pomocni, m.in. weryfikując założenia. Ponownie Wielka Brytania pokazała (James Arches w ostatnim roku), że ma w swoim Londyńskim oddziale IIBA świetnych mówców, laureatów nagrody Analityka Roku, utalentowanych specjalistów z pasją do swojego zawodu.
Adrian jest prezesem oddziału IIBA w Wielkiej Brytanii. Pisze też bloga: http://www.adrianreed.co.uk/. Razem z m.in. Paulem Turnerem zapraszali na organizowaną przez siebie konferencję w Londynie: http://www.irmuk.co.uk/ba2014/. Po wysłuchaniu Jamesa Archera, Paula Turnera i Adriana Reeda, aż boję się pomyśleć, co może czekać na uczestników tego brytyjskiego wydarzenia.
 
PAM Summit 2014 to 12 mówców. Występowali także

 • Pierre Neis – SAFe (Scaled Agile Framework) in Program Management, Pierre zachęcający publiczność do angażowania się w prezentację
 • Agnieszka Gasperini – Building Effective Relationships with Stakeholders, przedstawienie różnych osobowości I sposobu komunikowania z każdą z nich; Agnieszka prowadziła także całą konferencję
 • Paweł Feliński – Human Factor in Project Management,
 • Ewa Malia – Facilitate your way to making good tams great!, nietypowa formuła konwersacji prezenterów – jeden presenter na scenie i Ewa odpowiadająca mu z widowni
 • Darryl Booker – How to Build an Effective Business Case? Principles and Concepts, zaprezentowane podejście przygotowania, opracowania i komunikowania biznesowego case’a
 • Bartosz Grucza – Leadership in project management – necessary response for the turbulent environment, wykładowca z SGH
 • Leigh Moyle – Getting the monsters out from under the bed – a new look at Risk Management,  zarządzanie ryzykiem na przykładzie podejścia do potworów spod łóżka
 • Paul Wilkinson – Attitude Behaviour Culture in Project Organisations.

Niestety wszystkich prezentacji nie udało mi się wysłuchać od początku do końca z racji tego, że w tym roku pomagałam nieco w organizacji.
 
Drugi dzień upłynął w nieco skromniejszym gronie, ale na jeszcze bardziej intensywnych wydarzeniach. W hotelu Qubus w 5 salach miały miejsce całodniowe warsztaty.

 • Arie van Bennekum (czyli współautor Agile Manifesto) – To achieve Agile success, doing it and/or coaching it
 • Ewa Malia (Instytut Facylitacji) – Project Reviews – Facilitate your way to making good teams great!
 • Sander Hoogendoorn – Structuring requiremnets in agile projects with user stories and smart use cases
 • Lean Leaders (Paweł Feliński) – Business Value in Action!
 • Agnieszka Gasperini – Successful project team communication using Strength Deployment Inventory (SDI)

Sander został nawet dłużej niż był zobowiązany, a Arie (autor manifestu agile) po warsztatach poszedł z uczestnikami na piwo. Sądzę więc, że było warto być tam drugiego dnia.
Po raz drugi stwierdzam, że PAM Summit to nalepszy analityczny prezent, jaki nożna sobie sprawić w całym roku. Po pierwsze – analitycy z USA, UK, Holandii i wielu innych, których nie spotyka się w żadnym innym polskim mieście w jednym czasie w takich ilościach i jakości 🙂 po drugie – dość unikalna okazja przenikania się doświadczeń PM i BA, uczenie się jak się lepiej rozumieć i współpracować.
W tym roku miałam przyjemność pomagać nieco w organizacji, więc w tym aspekcie nie wypada mi oceniać. Jednakże faktem jest, ze wiele osób włożyło w tę konferencję mnóstwo czasu i energii. Członkowie PMI, IIBA oraz wiele innych osób przyciągniętych ideą wymiany doświadczeń i wspólnego budowania wartości. Jako uczestnik nie uświadamiałam sobie ile pracy jest poświęcanej, by takie wydarzenie przygotować, ile to czasu, zadań, osób do koordynacji, firm do współpracy. Wiele osób wykonało mnóstwo pracy poświęcając wiele dni i godzin, pozostając gdzieś na uboczu tych wydarzeń. Chcę dać tutaj wyraz wielkiego podziwu dla kierownika tego projektu – Agnieszki K., która dbała o zadania, ludzi, słowie zachęty, wdzięczności za najmniejsze zadania. Nie mam pojęcia jak można w wirze trwającej konferencji pamiętać o wszystkim, wszystkich i pozostawać tak sympatyczną osobą, motywującą innych do wspólnego działania. Chciałabym więcej takich PMów 🙂
 
English version
And PAM Summit comes to an end. It is the biggest event (AFAIK) combining business analysis and project management in Poland, but reaching far beyond.
Encouraged by latest experiences from PAM Summit 2013, I simply knew that I needed to be there again. Professional development and looking for inspiration are important but unfortunately, not urgent, so I believe they should be planned in advance with extraordinary care.
Once again the scene in Cracow’s Stara Zajezdnia was full of professionals from various countries: Poland, Netherlands, Luxemburg, Italy, UK, USA. My BA’s curiosity was awakened in particular by Darryl Booker, Adrian Reed, Mark Smalley and Paul Turner. I remembered Darryl Booker from MTDC’s trainters web page. Adrian Reed was selected as BA’s keynote speaker. I’ve started a countdown to the day of the conference.
The strong opening of PAM Summit 2014 ensured Sander van Hoogendoorn, which flew from the Netherlands in his blue hat. Not only his presentation attracted a lot of attention (Breaking Bad. Seven successful habits of successful Agile Project Manager). Next day on workshops (Structuring requirements in agile projects with user stories and smart use cases)  there was so many people surrounding him that I could barely see him in the middle of a crowd.
Mark Smalley was talking about closing the BA Value Circle. The earlier BA are engaged in project and the later are they finish their work, the bigger value of this position.
Paul Turner prepared an extremely interesting subject – Assesing the maturity of the BA function. Who wouldn’t know, how mature is his company in business analysis? Paul was preparing and validating for 3 years an approach to assessing maturity of BA. Of course it wouldn’t be without  reference to the model of organizational maturity – CMMI and other recognized standards. Thanks to this method company can know at which level of BA maturity is it now and, which is more important, gets a goal for a plan of future improvements. In validation of this approach took part a company, which 2 years ago was assessed as level 1 (exactly about 1,5). It has set itself the goal of improving the analysis in the organization to a level of 2.5. After 2 years it achieved a level 3! Paul mentioned his book – Business Analysis Techniques – 72 essential tools for success. There is next release in preparation containing over 90 techniques. This picture fell into my memory and re-motivated to increase my accountability.
Paul’s Blog: http://www.assistkd.com/knowledge-hub/the-business-alchemist-blog/
Adrian Reed, a keynote speaker, gained my biggest interest even before he said a word! Agnieszka Gasperini introducing him said that she heard that he is crazy about business analysis. Adrian smiles widely and it could be seen from his face that this profession is his passion. Speech gained interest from the first moment by well constructed story about white rabbits and rabbit holes. White rabbits are those who are telling you to just do the project, deliver a solution (just do it!). Adrian presented in a few simple steps how to verify if the solution makes sense for a business and if it will bring wanted benefits. At the end I heard the most practical advice ever! Once again in a funny, accurate picture of a masked thief. If you’ve come to the rabbit hole and they don’t give you time for verification of goals, just do it secretly! 😀 Adrian was talking about building confidence in the analyst profession by being helpful, i.e. by goal assumption’s verification. Once again UK showed (like James Archer in the previous year), that it has great speakers, Business Analyst of the Year finalists, talented professionals with a passion for their profession.
Adrian is the president of UK’s IIBA Chapter. He writes a blog: http://www.adrianreed.co.uk/. Together with Paul Tutner they invited to a conferrence in London: http://www.irmuk.co.uk/ba2014/. Having heard James Archer, Paul Turner and Adrian Reed I’m even afraid to think how exceptional this event can be.
PAM Summit 2014 had 12 speakers. There were also many other interesting speaches:

 • Pierre Neis – SAFe (Scaled Agile Framework) in Program Management – Pierre encouraging the audience to to engage in the presentation
 • Agnieszka Gasperini – Building Effective Relationships with Stakeholders – she presented different personalities and the way the are communicate; Agnieszka also led the conference announcing speakers
 • Paweł Feliński – Human Factor in Project Management,
 • Ewa Malia – Facilitate your way to making good tams great! – not typical formula of conversation between both speakers – one was on the the stage and Ewa responded to him from the audience
 • Darryl Booker – How to Build an Effective Business Case? Principles and Concepts – there was presented an approach to prepare, elaborate and communicating a business case
 • Bartosz Grucza – Leadership in project management – necessary response for the turbulent environment – SGH (Warsaw School of Economics) lecturer
 • Leigh Moyle – Getting the monsters out from under the bed – a new look at Risk Management – risk management as an analogy to monters under the bed and dealing with them
 • Paul Wilkinson – Attitude Behaviour Culture in Project Organisations.

Unfortunately, I didn’t hear many speeches from the beginning to the end because I was helping a bit with organization this year. How was your reflection?
The second day passed in a smaller group, but on even more intense event. In Qubus hotel took place 5 workshops:

 • Arie van Bennekum (czyli współautor Agile Manifesto) – To achieve Agile success, doing it and/or coaching it
 • Ewa Malia (Instytut Facylitacji) – Project Reviews – Facilitate your way to making good teams great!
 • Sander Hoogendoorn – Structuring requiremnets in agile projects with user stories and smart use cases
 • Lean Leaders (Paweł Feliński) – Business Value in Action!
 • Agnieszka Gasperini – Successful project team communication using Strength Deployment Inventory (SDI)

Sander’s workshop lasts even longer than he was obligated to stay and Arie (coauthor of agile manifesto) went after official part with participants for a bear. I’m sure I was worth it to be there on the second day!
For the second time I need to admit that PAM Summit is the best present for BA in a whole year in Poland. Firstly, professionals from USA, UK, Netherlands and many others who you cannot meet in one place in Poland in such amount and quality J Secondly, a unique occasion to share PM and BA experiences, learn about each other and how to cooperate effectively.
In this year I had a pleasure to help in organization of the event, so I guess I’m not the right person to evaluate this aspect. However, the fact is that many people gave a lot of their time and energy. PMI, IIBA Chapters and many many others attracted by the idea of ​​exchange of experience and create together something valuable. As a participant I didn’t realize how much work is needed to prepare such event, how much time, tasks, people, companies. Many people did great job staing somewhere behind this event. I want to express here a great admiration for the manager of the project – Agnieszka K., who cared about the tasks, people, word of encouragement, gratitude for the smallest things done. I have no idea how in the middle of ongoing conference is it possible to remember of everything, everyone and  remain so nice person, motivating others to act together. I’ love to had more such PMs 🙂

Zbuduj fundamenty pracy marzeń jako analityk

Dołącz do 6000 analityków i otrzymaj PDF ze wskazówkami.
Poznaj też serię innych bezpłatnych materiałów i aktualizacje o bieżących projektach

Cześć, jestem Hania.

Jako strategiczny analityk biznesowy na pograniczu zarządzania i IT zapewniam, że projekty i działania w organizacji przynoszą wartość biznesową. Dostarczam kompetencji analitycznych managerom i zarządom z Polski, Niemiec i Szwajcarii przy tworzeniu strategii oraz wdrażaniu jej w kilkuset osobowej międzynarodowej organizacji.

0 komentarze “PAM Summit 2014 – relacja analitycznie subiektywna”

 1. Najlepsze podsumowanie konferencji zrobił w swoim wystąpieniu Paweł Feliński, który stwierdził, że mimo przedstawienia różnych tematów całość sprowadza się do jednego – do współpracy z ludźmi. Bez otwarcia się na ludzi, bez wzajemnej współpracy faktycznie nie uda się poprowadzić udanego projektu. To jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim.
  Dodatkowo podobało mi się umiejscowienie, przez bodajże Sandera van Hoogendorna, Kierownika Projektu jako członka zespołu, a nie menadżera stojącego z batem nad wszystkimi i straszącym terminami.
  Całość bardzo pouczająca i inspirująca. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie dobry poziom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart